Mažosios bendrijos nario mokesčiai

Mažoji bendrija – viena populiariausių verslo formų smulkiajam verslui. Lengva įsteigti, nereikalaujanti pradinio kapitalo ir turinti supaprastintą apskaitą. Tačiau mažoji bendrija vis dar išlieka sudėtinga apmokestinimo srityje, tad gan sudėtinga planuoti, prognozuoti, pasinaudoti mokesčių galimybėmis, išvengti rizikos ir klaidų.

Siekiant teisingai apskaičiuoti mokesčius ir įmokas mažosios bendrijos (MB) nariui, svarbu atsižvelgti, kad MB nario pajamas iš mažosios bendrijos galima suskirstyti į tris rūšis:

 • mažosios bendrijos lėšos MB nario asmeniniams poreikiams;
 • pelnas;
 • mažosios bendrijos vadovo, kuris yra MB narys, gautos pajamos pagal civilinę vadovavimo paslaugų sutartį.

Šios trys pajamų rūšys ne tik skirtingai apmokestinamos skirtingais mokesčiais ir įmokomis, bet ir turi skirtingus apribojimus pagal mažųjų bendrijų įstatymą, kurie neleidžia išimti daugiau, nei mažoji bendrija uždirbo pelno per kalendorinius metus (Mažųjų bendrijų įstatymo 26 str. 6 d.). Šis ribojimas aktualus:

 • MB nariui išimant mažosios bendrijos lėšas asmeniniams poreikiams;
 • MB nariui išsimokant pelną nepasibaigus metams.

Mažųjų bendrijų įstatymas nurodo, kad jei „finansinių metų pelno dalis, tenkanti mažosios bendrijos nariui, yra mažesnė negu jo per finansinius metus gautų išmokų kaip avansu išmokėto pelno suma, mažosios bendrijos narys mažajai bendrijai turi grąžinti sumą, viršijančią jam tenkančią metų pelno dalį. Tuo atveju, kai mažojoje bendrijoje per finansinius metus yra susidarę nuostolių, nario per finansinius metus iš mažosios bendrijos gautų išmokų suma kaip avansu išmokėtas pelnas turi būti visa grąžinta mažajai bendrijai.“ (MBĮ 26 str. 6 d.)

Tai svarbu, kai mažajai bendrijai savo reikalavimus pateikia kreditoriai (teismo, likvidavimo ar bankroto atveju). MB narys, išėmęs iš mažosios bendrijos daugiau lėšų, nei buvo uždirbta pelno, tampa įsipareigojęs (skolingas) mažajai bendrijai, o bankroto administratorius ar kreditoriai gali šios sumos išreikalauti iš jo tiesiogiai.

Šis įstatymo straipsnis nėra aktualus, kai su MB nariu sudaroma civilinė paslaugų sutartis dėl vadovavimo ir joje nurodomas atlygis už paslaugas. T. y. MB narys įgyja teisę į atlygį už vadovavimą, net jeigu mažosios bendrijos veikla nuostolinga.

Šios rūšies pajamos (mažosios bendrijos vadovo, kuris yra MB narys, gautos pagal civilinę vadovavimo paslaugų sutartį) apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu:

 • 15 %, kai kitos nei su darbo santykiais susijusios pajamos per metus neviršija 120 VDU* (136 344 Eur);
 • 20 %, kai kitos nei su darbo santykiais susijusios pajamos per metus viršija 120 VDU (136 344 Eur).
* VDU – vidutinis metinis šalies darbo užmokestis

Mažosios bendrijos vadovo, kuris yra MB narys, pajamos apmokestinamos 15 % tarifu, jeigu per kalendorinius metus jo pajamos iš kitos nei su darbo santykiais susijusios veiklos neviršija 120 VDU (136 344 Eur). Kitos nei su darbo santykiais susijusios pajamos, tai nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos), palūkanos, tantjemos, turto pardavimo (ne individualios veiklos), dovanos, honorarai, autoriniai atlyginimai ir t. t. Viršijus nurodytą ribą – 120 VDU per metus – taikomas 20 % tarifas.

mb nario vadovo-page-001

Svarbu: su MB nariu turi būti sudaryta civilinė vadovavimo paslaugų sutartis. Sutartyje nurodomas konkretus atlygis. Mažojoje bendrijoje gali būti tik vienas vadovas.

Mažajai bendrijai uždirbus pelno, MB narys gali išsimokėti jį metų eigoje ar metams pasibaigus. Mažosios bendrijos pelnas apmokestinamas pelno mokesčiu nuo 0 % iki 15 %, o MB nariui išsimokėjus pelną – ir 15 % gyventojų pajamų mokesčiu.

Pelno mokestis mokamas nuo viso uždirbto pelno, nepriklausomai, ar MB narys šį pelną išsimoka, ar ne. Tačiau vertinant MB nario pajamų mokestinę naštą labai svarbu įvertinti šio mokesčio dydį. Pelno mokesčiui paprastai taikomas 15 % tarifas, tačiau nedidelėms ir naujoms įmonėms taikomi lengvatiniai 5 % ir 0 % tarifai.

5 % pelno mokesčio tarifas taikomas toms įmonėms, kurios atitinka šiuos kriterijus:

 • vidutinis metinis darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių (t. y. mažesnis arba lygus 10);
 • mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 300 000 Eur (per kalendorinius metus);
 •  mažosios bendrijos narys ir (ar) nariai ir (ar) jų šeimos nariai nevaldo kitų juridinių asmenų, t. y. MB narys ir (ar) nariai ir (ar) jų šeimos nariai neturi daugumos teisių tiek mažojoje bendrijoje, tiek kitoje įmonėje.

Lengvatinio 5 % pelno mokesčio tarifo taikymas sudėtingas sprendžiant, ar MB narys ir (ar) nariai ir (ar) jų šeimos nariai valdo kitus juridinius asmenis. Pateikiame kelis pavyzdžius:

2018 metais įsteigta mažoji bendrija, kuri turi du narius – Antaną (įnašo dalis 60 %) ir Bronių (įnašo dalis 40 %). Tačiau Antanas valdo 20 % UAB X akcijų. Nors Antanui priklauso didžioji dalis įnašų į mažąją bendriją (viršija 50 %), bet UAB X jam priklauso mažiau nei 50 %, todėl mažoji bendrija gali taikyti lengvatinį 5 % pelno mokesčio tarifą.

2018 metais įsteigta mažoji bendrija, kuri turi du narius – Antaną (įnašo dalis 60 %) ir Bronių (įnašo dalis 40 %). Tačiau Antanas valdo 20 % akcijų UAB X ir Broniaus žmona Onutė valdo 40 % akcijų UAB X įmonėje. Antanui ir Broniui priklauso 100 % mažosios bendrijos įnašų, o Antanui ir Broniaus žmonai Onutei – 60 % įmonės UAB X akcijų kartu sudėjus. Mažoji bendrija negali taikyti lengvatinio 5 % pelno mokesčio tarifo.

0 % lengvatinį pelno mokesčio tarifą pirmaisiais savo metais gali taikyti tos Mažosios bendrijos, kurios atitinka kriterijus taikyti lengvatinį 5 % pelno mokesčio tarifą.

Jei mažoji bendrija įsisteigė 2019 m. sausio 22 dieną, jos metinės pajamos neviršija 300 000 Eur, darbuotojų ji neturi, o nei vienintelis narys, nei jo šeimos nariai nevaldo kitų įmonių, tai mažosios bendrijos uždirbtam pelnui per 2019 metus bus taikomas 0 % lengvatinis pelno mokesčio tarifas. T. y. pelno mokesčio mokėti nereikės. 2020 ir vėlesniais metais mažoji bendrija galės taikyti 5 % lengvatinį pelno mokesčio tarifą, jei atitiks kriterijus.

0 % lengvatinis pelno mokesčio tarifas kartu ir įpareigoja per tris metus nuo įmonės įsteigimo mažosios bendrijos nelikviduoti, neparduoti, nereorganizuoti, taip pat nesustabdyti veiklos.

MB nariui išmokėjus mažosios bendrijos pelną atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį nuo išmokėtos sumos. Gyventojų pajamų mokesčio tarifas 15 %.

pelno apmokestinimas-page-001

Pirmaisiais veiklos metais MB nariui išmokėto pelno mokestinė našta 15 %, jei mažoji bendrija atitinka lengvatinio pelno mokesčio tarifo kriterijus. Antraisiais ir vėlesniaisiais metais mokestinė našta 20 %. Tačiau jeigu įmonės neatitinka išvardintų kriterijų (vidutinis metinis darbuotojų skaičius viršija 10, pajamos per metus yra didesnės nei 300 000 Eur ar mažosios bendrijos narys ir (ar) nariai ir (ar) jų šeimos nariai valdo kitus juridinius asmenis), tai MB nariui išmokėjus pelną jo mokestinė našta yra 30 %.

Mažoji bendrija metų eigoje gali išmokėti lėšas MB nario asmeniniams poreikiams ir priskirti jas su darbo santykiais susijusioms pajamoms. MB nario su darbo santykiais susijusios pajamos turi atitikti šiuos kriterijus:

 • faktiškai išsimokėtos;
 • metinėje gyventojo pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruojamos pajamų mokesčio kodu (02);
 • negali viršyti 43 VDU (vidutinių šalies darbo užmokesčių) per metus (48 856,60 Eur).

MB nario su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos apmokestinamos:

 • Gyventojų pajamų mokesčiu:
  • 20 % jeigu MB nario gautos su darbo santykiais susijusios pajamos iš mažosios bendrijos ir kitų darboviečių kartu sudėjus per metus neviršija 120 VDU* (136 344 Eur);
  • 27 % jeigu MB nario gautos su darbo santykiais susijusios pajamos iš mažosios bendrijos ir kitų darboviečių kartu sudėjus per metus viršija 120 VDU* (136 344 Eur);\
  • apskaičiuojant gyventojų pajamų mokesti galima taikyti neapmokestinamo pajamų dydžio lengvatą NPD;
 • socialinio draudimo įmokomis 13,83 % nuo pusės su darbo santykiais susijusių pajamų;
 • privalomojo sveikatos draudimo įmokomis 6,98 % nuo pusės su darbo santykiais susijusių pajamų;
 • papildoma įmoka pensijų kaupimui nuo 0 % iki 3 % nuo pusės su darbo santykiais susijusių pajamų.

MB narys gautas išmokas priskyręs su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir sumokėjęs socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas yra draudžiamas pensijų, ligos, motinystės, nedarbo socialiniu ir sveikatos draudimais. Tai aktualu tiems asmenims, kurie nėra draudžiami kitur.

Vertinant MB nario mokestinę naštą nuo su darbo santykiais susijusių pajamų, labai svarbu MB narius suskirstyti į tris grupes:

 • MB narys, kitur gaunantis su darbo santykiais susijusių pajamų;
 • MB narys, kurio vienintelės pajamos yra iš mažosios bendrijos veiklos ir jis nėra draustas socialiniu ir sveikatos draudimu valstybės lėšomis;
 • MB narys kuris atitinka šiuos kriterijus:
  • MB nariui pirmi savarankiškos veiklos metai nuo 2018-01-01;
  • MB narys gauna pensiją ar netekto darbingumo pensiją;
  • MB narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją (išskyrus šalpos našlaičių pensiją);
  • MB narys gauna pensiją iš ES narės;
  • MB narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
  • MB narys sulaukęs senatvės pensijos amžiaus.

Jeigu MB narys kitur gauna su darbo santykiais susijusių pajamų, tai MB nariui išmokant pajamas priskirtas susijusioms su darbo santykiais dažniausiai nėra taikoma NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio lengvata), tačiau sveikatos ir socialinio draudimo įmokos mokamos tik nuo pusės sumos.

du kai mb narys dirba kitur-page-001

Jeigu MB narys nėra draustas socialiniu ir sveikatos draudimais valstybės lėšomis ir negauna kitų pajamų, nuo kurių mokamos socialinio ir sveikatos draudimų įmokos (darbo užmokestis, individuali veikla ir t. t.), tai MB nariui rekomenduojama taikyti NPD (neapmokestinamo pajamų dydžio lengvatą), tačiau sveikatos draudimas privalės būti sumokėtas nuo sumos, nemažesnės nei minimalus darbo užmokestis (ne mažesnis kaip 464,86 Eur per metus).

mb du su pilnu psd ir npd-page-001
Įstatymai įpareigoja mokėti privalomąjį sveikatos draudimą už MB narius, kurie nėra drausti sveikatos draudimu kitur. Tačiau MB narys pats gali nuspręsti, ar valstybiniu socialiniu draudimu nori draustis nuo pusės sumos, priskirtos prie pajamų, susijusių su darbo santykiais, ar nuo sumos, ne mažesnės nei minimalus mėnesinis atlygis, siekiant, kad laikotarpiai būtų įskaityti į socialinio draudimo stažą (aktualu dėl motinystės, tėvystė, ligos išmokų, taip pat dėl stažo gauti senatvės pensiją).

psd ir vsd nemaziau nei nuo mma-page-001Jeigu MB narys atitinka šiuos kriterijus:

 • MB nariui pirmi savarankiškos veiklos metai nuo 2018-01-01;
 • MB narys gauna pensiją ar netekto darbingumo pensiją;
 • MB narys gauna šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją (išskyrus šalpos našlaičių pensiją);
 • MB narys gauna pensiją iš ES narės;
 • MB narys yra laisvės atėmimo vietose, psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
 • MB narys sulaukęs senatvės pensijos amžiaus,

tuomet jis gali nemokėti valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo (jei sveikatos draudimu draustas kitur), net jei gyventojų pajamų mokesčio deklaracijoje nurodė, kad tai su darbo santykiais susijusios pajamos. Pasirinkus nemokėti laikotarpiai nebus įskaityti į socialinio draudimo stažą.

Ar MB narys gali gauti tik su darbo santykiais susijusių pajamų, tik pelno ar tik atlygį pagal vadovavimo sutartį? MB nario pajamų apmokestinimas suteikia galimybę rinktis kažkurią vieną išmoką ar visas tris kartu. MB narys, planuodamas savo pajamų apmokestinimą, turi susidėlioti prioritetus – kuri išmokėjimo forma jam yra aktualiausia. Pavyzdžiui:

 • MB nariui, kuriam yra aktualus socialinis draudimas (pvz., planuoja turėti vaikų), svarbu kuo didesnę dalį išmokų išmokėti kaip su darbo santykiais susijusias pajamas;
 • MB nariui, kuris neplanuoja gauti išmokų iš Sodros, bet jam svarbu turėti socialinio draudimo stažą, rekomenduojama dalį išmokų priskirti su darbo santykiais susijusioms pajamoms, o kitą dalį išmokėti kaip pelną arba pagal civilinę vadovavimo sutartį (jei MB narys yra vadovas);
 • MB nariui, kuris draustas kitur (dirbantys) ar draustas valstybės lėšomis, aktualu lėšas išsimokėti kaip pelną arba pagal civilinę vadovavimo sutartį (jei MB narys yra vadovas).

Kiekviena mažosios bendrijos ir MB nario situacija yra individuali. Svarbu laikytis vienos auksinės taisyklės – įsivertinti mažosios bendrijos galimybes ir MB nario poreikius prieš išmokant išmokas, o ne po to. Visada laimi tas, kuris gerai viską apgalvoja iš anksto.

 

Mažųjų bendrijų mokesčių apskaita nuo 50 eur/mėn. 

Susisiekite

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.